Telefon alarmowy
telefon
998

Wydział Operacyjny

 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
bryg. Bartłomiej Siepak
T: 12 3734124

Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Marek Moskal
T: 12 3734124

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.

T: 12 3734100
FAX: 12 3734107

Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:
 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 16. współudział w organizowaniu oraz uzgadnianiu sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 17. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 18. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 19. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 20. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 21. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 22. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 23. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 24. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
 25. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.
 26. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 27. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 28. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 29. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 30. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 31. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 32. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 33. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 34. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 35. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 36. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 37. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa