Telefon alarmowy
telefon
998

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

 
T: 12 3734122

Do zadań Sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych należy w szczególności:
 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
 7. prowadzenie magazynu komendy powiatowej;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 9. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 10. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. ewidencjonowanie i nadzorowanie oraz konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 14. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 15. nadzór nad funkcjonowaniem autoryzowanego punktu naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych będącego na wyposażeniu jrg i OSP z terenu powiatu – zgodnie z opracowanym regulaminem;
 16. nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Przeglądów i Kontroli Agregatów Prądotwórczych oraz Ratowniczego Sprzętu Hydraulicznego firmy LUKAS dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu myślenickiego – zgodnie z opracowanym regulaminem;
 17. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 18. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 19. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 20. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 21. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 22. organizowanie i nadzorowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych, będących na wyposażeniu komendy powiatowej;
 23. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa