Telefon alarmowy
telefon
998

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-16

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 

Treści niedostępne
 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • - poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - planowana przeniesienie strony internetowej na dostosowana platformę w 2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. kpt. Sławomir Szczeciński
 • E-mail: sszczeciński_my@straz.krakow.pl
 • Telefon: 12 3734123

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .
 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

 • przy ul. Przemysłowej 9
 • 32-400 Myślenice


W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach przy ul. Przemysłowej 9 ,
 2. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście Strażaka Dyżurnego, który prowadzi interesanta do pokoju Sekretariatu,
 3. Budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 4. Brak możliwości z korzystania tłumacza jezyka migowego.

Informacje dodatkowe (ułatwienia):

Graficzne przeglądarki internetowe umozliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyswietlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiedznią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa